Grand Duke Sviatoslav Igorovich I
Malusha of Lubech
Vladimir Sviatoslavich
of Bulgaria
von Ohningen
Anna Princess of The Byzantine Empire
Dobronegra Mariya Vladimirovich
Kazimierz I Karol The Restorer Prince POLAND
Wladislaw I Herman Prince Of POLAND
Swietoslawa
Regneide (Rogneda) Of Polotsk
Miss Of Kiev
Bernard, Benno von Sachsen, of Saxony
Amelia Aubnay
Bernard de la Marche
Almodis de la Marche
Alberic La Marche
Yaroslav de Kiev
Anna [---]
Ingigerd/Anna Olafsdottir
Ingrid, Ingegarda Olofsdotter
Igor YAROSLAVICH
Elizabeth of Kiev
Anne Olafsdatter
Elizaveta Yaroslavna
Agatha of Kiev
Vladimir YAROLSAVICH
Dobronega Maria van Kiev
Anastasia Agmunda Yaroslavna
Izyaslav I Dmitrij YAROSLAVICH
Sviatoslav of Kiev
Svyatopolk I (II) YAROSLAVICH (GRAND DUKE OF KIEV)
Vsevolod YAROSLAVOVIC
Elizabeth Ellisoff Ellisif Jaroslavna
Elizaveta Yaroslavna
Anne Yaroslavna
Anastasiya Agmunda of Kiev
Wsewolod van Kiev
Elizaveta of Kiev
Ussevold
Vyacheslav of Kiev
Elisabeth van Kiev
Igor of Kiev
Ilya Yaroslavich
Anna Lekapene
Arlogia Vladimirovna
Ragnvald (Rognvald) II Brusesson
Robert De Brus
Robert de Brussi
Robert Le Brus
Waldemar Of Orkney
Hamiliana Of Orkney
Arlogia Of Orkney
LIVINGgenerations